ClaroRead tijdens toetsen en examens

ClaroRead tijdens toetsen en examens

ClaroRead kan ingezet worden tijdens toetsen en examens. Naast dat er vaak een aantal voorwaarden zijn verbonden aan het gebruik van een dyslexiehulpmiddel bij toetsen en examens hebben wij ook een paar tips waarmee u goed voorbereid de toetsperiode in kunt gaan.

Aangepaste versie van het hulpmiddel

Vaak is een vereiste dat bij de inzet van dyslexiehulpmiddelen de woordenboekfunctie en de woordvoorspeller uitgeschakeld zijn. Dit is het geval bij ClaroRead SE. Als u als school of onderwijs instelling gebruik maakt van onze netwerklicentie zit een netwerkversie van ClaroRead SE gratis in uw pakket. Weet u niet zeker of u ClaroRead SE heeft, bel ons dan op 073-204 83 11 dan kijken wij alles voor u na.

Op tijd aanvragen

Opvragen examen als PDF

Om een examen met ClaroRead te maken moet de school voor 1 november een digitaal examen aanvragen.  Op dit moment is het niet meer noodzakelijk om toestemming te vragen aan de inspectie. Toestemming kan gegeven worden op grond van artikel 55 van het examenbesluit.

Artikel 55. Afwijking wijze van examineren

1. De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd, met dien verstande dat aan de overige bepalingen in dit besluit wordt voldaan. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie.

2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat:

a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld,

b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en

c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring.

3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op:

a. het vak Nederlandse taal en literatuur;

b. het vak Nederlandse taal;

c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is.

4. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal.

5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie.

Test of alles werkt

Scannen

Niets is zo vervelend dan op het laatste moment erachter te komen dat iets niet helemaal goed wordt voorgelezen. Als u een gescande versie van een toets gebruikt let dan op dat bijvoorbeeld de kolommen goed zijn ingedeeld. In de scanversies van ClaroRead kunt u eenvoudig aparte tekstvakken maken voor de juiste voorleesvolgorde. Zie hiervoor ook onze video-instructie.

Voorleesinstellingen Adobe Reader

leesopties

Test ook of de voorlees instellingen van Adobe Reader goed werken en pas dit zo nodig aan. U kunt dit aanpassen via het menu Bewerken -> Toegankelijkheid -> Leesopties wijzigen (zie afbeelding)

U krijgt het menu Leesopties te zien. Vaak werkt de optie Leesvolgorde afleiden van document (zie afbeelding) het beste, maar bij bijvoorbeeld oudere toetsen, (bijvoorbeeld CITO-toetsen waarmee u oefent) wil dit wel eens niet het geval zijn. Test gerust andere opties uit en gebruik de instelling die bij de toets het beste werkt!

2015-04-15_10-59-32

Goede afspraken

Het succesvol verlopen van een toets of examen valt of staat ook met het maken van goede afspraken. Zorg dat alle surveillanten de software waarmee gewerkt wordt kennen zodat vragen of problemen van leerlingen met de software snel opgelost kunnen worden.

Over Woordhelder

Deze website wordt mogelijk gemaakt door Woordhelder, oplossingen bij leesuitdagingen.

Contact

  • Onderwijsboulevard 418,
    5223 DP 's-Hertogenbosch
  • 073 - 204 83 11
  • helpdesk@woordhelder.nl

Teamviewer

Belt u op dit moment met onze helpdesk? Hier kunt u Teamviewer downloaden: Download Teamviewer

Copyright © 2019 All Rights Reserved.